KíNH CườNG LựC Là Gì? đIểM CộNG CủA KíNH CườNG LựC Và PHâN CHIếC